1m

 1. sme výrobná firma na výplňové konštrukcie z hliníka a z plastu, t.j. vyrábame
 2. okná
 3. dvere
 4. ľahké obvodové plášte
 5. zimné záhrady
 6. robíme projekt výplňových konštrukcií, vnímame súvislosti, zameriavame sa aj na blízke okolie výplňových konštrukcií, na elimináciu tepelných mostov a máme i vlastné patentované riešenia
 7. starostlivo zvažujeme všetky materiály a komponenty, z ktorých naše výplňové konštrukcie vyrábame, ako sú profily, sklo, kovanie
 8. naše výrobky ponúkame aj s doplnkovými konštrukciami, ako sú tieniaca technika, siete proti hmyzu, parapety interiérové, parapety exteriérové, ale tiež technické zariadenia na výmenu a úpravu vzduchu
 9. uvedomujeme si tvorivosť, flexibilitu, ale i normové požiadavky na okná a na našu zodpovednosť ponúkame garantovaný vlastný návrh, výrobu, montáž, servis a popri nemeckých, i naše originál slovenské inovácie okenných konštrukcií
 10. vzdelávame sa, vysvetľujeme odborné súvislosti, budujeme systém dohľadu treťou nezávislou osobou, AB TEAM má medzinárodnú ISO certifikáciu, certifikáciu TSÚS, AB TEAM je člen SLOVENERGOokno, máme montážny pas a štítkovanie okien
 11. spolupracujeme so stavebnou fakultou
 12. budujeme informačný základ pre dobré rozhodnutie našich dnešných i budúcich zákazníkov, zapájame sa do odborných diskusií, budujeme zákaznícke centrum AB TEAM Žiar nad Hronom, zákaznícke centrum AB TEAM Bratislava, sme dobrí a budeme ešte lepší, vyskúšajte prosím